วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

อบรมวัยใส ใส่ใจสุขภาพ

วันพฤหัสบดี ที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านพญาไพรได้จัดอบรมวัยใส ใส่ใจสุขภาพให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านพญาไพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกาย จิตใจอย่างถูกวิธี